Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym spółka. z o.o. i placówkach partnerów dla mieszkańców powiatu braniewskiego

Nazwa projektu

„Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym spółka z o.o. i placówkach partnerów dla mieszkańców powiatu braniewskiego”. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o.o. oraz przychodnię Nasz Lekarz s.c. w Braniewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy region, Działania 3.2. – E-zdrowie.

Wartość projektu:

1 464 491,32 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 228 225,62 zł.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu:

31.03.2019 r.

Cel projektu to:

stanowiskio pielęgniarskie oddziału położniczo-ginekologicznego

Stanowiskio pielęgniarskie, O. Położniczo-Ginekologiczny

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Planowane efekty to m.in.:

 • polepszenie procesu obsługi pacjenta,
 • przyspieszenie dostępu do danych i informacji medycznych
 • podniesienie efektywności funkcjonowania placówek medycznych.

W ramach projektu przewiduje się wdrożenie tzw. e-usług, skierowanych do pacjentów mieszkańców powiatu braniewskiego

E-rejestracja umożliwi pacjentom przychodni Nasz Lekarz ustalenie terminu wizyty u lekarza za pomocą Internetu oraz aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.
E-badanie umożliwi Powiatowemu Centrum Medycznemu i przychodni Nasz Lekarz transmisję zleceń na badania do współpracującego laboratorium i odbiór wyników. Odebrany wynik w formie elektronicznej będzie dołączany do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta, a następnie udostępniany pacjentom tych placówek za pośrednictwem portalów internetowych.
Indywidualne Konto Zdrowotne umożliwi:

 • pacjentom przychodni Nasz Lekarz dostęp do wybranych danych medycznych, w tym do wyników badań i historii wizyt lekarskich oraz możliwość sprawdzenia miejsca w kolejce do lekarza
 • pacjenci opuszczający Powiatowe Centrum Medyczne będą mogli za pomocą specjalnej usługi e-wypis odebrać drogą elektroniczną kartę informacyjną z leczenia szpitalnego.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w chodzące w skład projekt

Podmiot realizujący: Powiatowe Centrum Medyczne oraz Nasz Lekarz

Nasz Lekarz: Skaner szt. - 1, Serwer do EDM szt. - 1, Zestaw PC szt. - 11, Zasilacze UPS szt. - 11, Tablety szt. - 5, Serwer wirtualizacji szt. - 1, Serwerowy system operacyjny szt. - 1, Baza danych szt. - 1, Rozbudowa systemu medycznego - 1, Integracja systemu z systemem PCM w Braniewie szt. - 1, Koncentrator sieciowy , szt. - 1, Access point szt. - 6

Powiatowe Centrum Medyczne (PCM): Serwer PACS szt. - 1, Macierz szt. - 1, Serwer dla platformy teleradiologicznej szt. - 1, Stacja robocza PC szt. - 10, Tablet szt. - 6, Skaner szt. - 5, Platforma udostępniania obrazów cyfrowych RTG szt. - 1, Dodatkowe licencje oprogramowania medycznego do obsługi EDM szt. - 20, Baza danych szt. - 1, Rozbudowa platformy e-usług szt. - 1, Switch szt. - 2, Access point szt. - 8

Funkcjonowanie projektu w okresie trwałości

szafa serwerowa

Szafa serwerowa

Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym majątkiem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie Powiatowe Centrum Medyczne spółka z o. o. w Braniewie oraz przychodnia Nasz Lekarz s.c. Podmioty będą odpowiedzialna za zarządzanie publiczne obiektem oraz zachowanie trwałości projektu. Trwałość finansowa będzie zagwarantowana środkami własnymi Wnioskodawcy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym. W ciągu 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. Trwałość projektu zostanie więc zapewniona w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W ramach trwałości technicznej projektu przewidziano następujące prace kompleksowego utrzymania systemu i środowiska informatycznego w ruchu:

 • obsługa powdrożeniowa i wsparcie techniczne w zakresie IT (w ramach umowy serwisowej);
 • bieżąca pomoc w zakresie rozwiązywania problemów użytkowników oraz monitorowanie i utrzymanie systemu;
 • dalszy rozwój i aktualizacje oprogramowania powstałego w ramach realizacji projektu;
 • helpdesk dla pracowników i administratorów, rozwiązujący problemy związane zarówno z zaawansowanymi rozwiązaniami sieciowo-serwerowymi, jak i dotyczące stacji roboczych;
 • nadzór nad środowiskami i procesami informatycznymi funkcjonującymi w placówce;
 • utrzymanie infrastruktury informatycznej w ruchu;
 • opieka nad serwerami, siecią komputerową i komputerami użytkowników systemu;
 • monitoring i nadzór nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury IT.
Koszty serwisowe oraz asysty powdrożeniowej po zakończeniu realizacji projektu będą pokryte ze środków bieżących wnioskodawcy i partnera i będą przedmiotem odrębnej umowy z dostawcą infrastruktury IT.

Etapy informatyzacji Powiatowego Centrum Medycznego spółka z o. o. w Braniewie

pomocniczy punkt dystrybucyjny

Pomocniczy punkt dystrybucyjny

Przygodę z informatyzacją zaczęliśmy w 2014 r. otrzymaliśmy wtedy z środków unijnych około jednego miliona złotych na kompleksową informatyzację naszego szpitala. Udało nam się wtedy uruchomić system komputerowy wspomagający lekarzy i pielęgniarki w tworzeniu dokumentacji medycznej. Przyczyniło się to do podniesienia jakości dokumentacji medycznej. Łatwiejsze stały się również rozliczenia z NFZ. Zastąpiliśmy również analogowe zdjęcia RTG – cyfrowymi. Z dobrodziejstwa informatyzacji skorzystali wtedy także pacjenci, mogli zarejestrować się przez internet na wizytę lekarską. Informatyzacja nie obejmowała wówczas dwóch oddziałów - chirurgii i ginekologii, gdyż wówczas nie były one w strukturach Spółki. W 2017 roku otrzymaliśmy ze środków unijnych kolejny milion złotych na informatyzację na włączone już w struktury Spółki oddziały chirurgii i ginekologii. Umożliwiło to nam dokończenie wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz kontynuowanie procesu cyfryzacji RTG. Inwestycja pozwoliła na możliwość skorzystania z usług teleradiologicznych. Po wykonaniu zdjęcia, lekarz radiolog może je obejrzeć w swojej pracowni diagnostycznej, gdziekolwiek by ona nie była. Opis wyniku badania szpital otrzyma drogą elektroniczną. Zmniejszy to na pewno koszty diagnostyki. W ramach II etapu informatyzacji w większym stopniu skupiliśmy się również na potrzebach pacjentów.

Korzyści z informatyzacji dla pacjentów – mieszkańców powiatu braniewskiego

Możliwość rejestracji internetowej do lekarza pacjenci mają już od 2015 roku. Począwszy od 2019 katalog tych możliwości zostaje poszerzony. Każdy pacjent, który założy konto internetowe na naszym portalu, będzie mógł nie tylko obejrzeć historię swoich wizyt, ale również odebrać wyniki badań wykonanych na terenie naszego szpitala bez konieczności udawania się do naszej jednostki. Pacjenci nie będą również tracili czasu na oczekiwanie na wydanie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, czyli tzw. wypisu. Wypis ze szpitala będzie można pobrać drogą elektroniczną, na takiej samej zasadzie jak potwierdzenie przelewu bankowego. Oczywiście na życzenie pacjenta wyniki badań oraz wypis ze szpitala będziemy nadal wydawać w postaci papierowej, jednak będziemy starali się przekonywać pacjentów do korzystania z drogi elektronicznej. Oszczędzi to wszystkim czas, a co za tym idzie i pieniądze.

W jaki sposób pacjenci będą mogli założyć konto internetowe?

Najlepiej skontaktować się z naszą rejestracją. Każdy pacjent otrzyma formularz do wypełnienia i po wyrażeniu zgody na udostępnianie danych medycznych, osoby pracujące w rejestracji założą konto internetowe. Pacjent otrzyma tzw. login i hasło, za pomocą którego będzie mógł logować się do portalu.

Partnerstwo w realizacji projektu

Projekt „Rozbudowa istniejącej infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie nowych e-usług w Powiatowym Centrum Medycznym spółka z o. o. i placówkach partnerów dla mieszkańców powiatu braniewskiego” faktycznie realizowany jest wspólnie z przychodnią Nasz Lekarz. Wspólnie opracowana została dokumentacja konkursowa, jednak postepowania przetargowe i zakupy sprzętu oraz oprogramowania realizujemy osobno. W ramach projektu nasz partner otrzymał dofinansowanie w wysokości około 250 tys. zł na wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu. Dzięki projektowi przychodnia Nasz Lekarz będzie mogła wysyłać do naszego szpitala zlecenia badań obrazowych drogą elektroniczną oraz otrzymywać z powrotem również drogą elektroniczną wyniki tych badań. Pacjenci tej przychodni otrzymają możliwość rejestrowania się do lekarza za pomocą Internetu. Będą otrzymywali za pomocą wiadomości SMS powiadomienia o zbliżającej się wizycie lekarskiej.

Dalsze plany Powiatowego Centrum Medycznego związane z informatyzacją

Już za rok lekarze wystawiać będą elektroniczne recepty, a za dwa lata elektroniczne skierowania. Związane to jest z podłączeniem naszego systemu informatycznego do centralnego systemu zarządzanego przez Ministerstwo Zdrowia. Dzięki projektowi, którego realizację właśnie kończymy, jesteśmy przygotowani na ten moment. Warto również zauważyć, że od 1 stycznia 2021 będziemy mieli również obowiązek udostępniania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Wdrażany system informatyczny jest również przygotowany do takiego zadania.